บต.ผาตอ ร่วมกับ อบต.แสนทอง จัดกิจกรรมโครงการแข่งเรือเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลผาตอ-แสนทอง

ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562  ณ บริเวณท่าน้ำบ้านนาหนุน 2 นาหนุน 3