อบต.ผาตอ ร่วมกับ สนง.อัยการจังหวัดน่าน (สาขาปัว) ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

การป้องกัน แก้ไขปัญหาและยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ โดยกลุ่มเป้าหมายคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล

เป็นแกนนำชุมชน ผู้นำท้องที่ กลุ่มสตรี