อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกลาลปีใหม่ 2563

ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าวังผา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563  ณ บริเวรด่านตรวจ

ตู้ยามบ้านแหน 2