อบต.ผาตอ ได้ดำเนินโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 โดยเก็บขยะตั้งแต่หน้า อบต.ผาตอ ถึงบ้านนาหนุน 3 หมู่ที่ 7 ต.ผาตอ

รวมระยะทาง 6 กม. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 82 คน ได้ขยะจำนวน 137 กก.