อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) และการจัดหน้ากากอนามัย (วิทยากรครุู ก ตำบลผาตอ) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน 

กลุ่มสตรี อสม. เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ในพื้นที่ เจ้าหน้่าที่จากสถานศึกษาในพื้นที่ พนักงานส่วนตำบล และแกนนำนักเรียน

รวมจำนวน 80 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่  สาธารณสุขอำเภอท่าวังผาและโรงพยาบาลท่าวังผาที่อนุเคราะห์วิทยากรในการให้ความรู้