วันที่ 29 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผุ้นำท้องถิ่น

และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลผาตอ ร่วมกันดำเนินโครงการถนนสะอาดเมืองน่าน

ปราศจากขยะ ร่วมกันเก็บขยะตามถนนสองข้างทาง ถนนสายท่าวังผา - เชียงคำตั้งแต่หน้า 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ถึงบ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6