อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.

ตำบลผาตอ ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2562 ณ ห้องประชุม อบต.ผาตอ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อปพร.ในพื้นที่ตำบลผาตอ จำนวน 140 คน 

โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรม

          - การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

          - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

         - กาป้องกันและระงับอัคคีภัย/การฝึกปฎิบัติเทคนิคการดับเพลิง