ด้วย อบต.ผาตอ ร่วมกับ กศน.อำเภอท่าวังผา   และศูนย์ถ่ายทอดฯ ประจำตำบลผาตอได้ร่วมกัน  ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน  ตำบลผาตอ(การฝึกทักษะการกรีดยางพาราเบื้องต้น)  ระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-2 พ.ค.57  ณ อบต.ผาตอ และสวนยางพาราบ้านวังทอง  หมู่ที่ 1ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา   และประชาชนผู้สนใจที่จะมีรายได้เสริม ทั้ง 7 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลผาตอ จำนวน 40 คน

im2

 

 

 

im1