9 มกราคม 2562 อบต.ผาตอ ได้จัดกิจกรรม Kick off  แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 

ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะโดยมุ่งเน้นลดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 

โดยใช้หลักการ 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใไม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

และองค์กา่รบริหารส่วนตำบลผาตอ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผุู้นำท้องถิ่่น ประชาชน

ชาวตำบลผาตอ และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 คณะผู้บริหาร

และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว