อบต.ผาตอ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ในวันที่ 3 ธ.ค.61 ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร 

พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ผาตอ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ สำนักงาน อบต.ผาตอ