อบต.ผาตอ ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะ

และพัฒนาการกรีดยางพารา (การกรีดยางพาราอย่างถูกวิธี) หลักสูตร 5 วัน ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค.61

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวสวนยาง และผู้ที่มีความสนใจ