สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564  (ตามเอกสารแนบท้าย)