สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง สขร.เดือน พฤษภาคม  2564  (ตามเอกสารแนบ)