ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน สิงหาคม 2563  (ตามเอกสารแนบ)