ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ จำนวน  4  โครงการ  (ตามเอกสารแนบ 1 , 2 , 3)