ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอบต.ผาตอ จำนวน 8 โครงการ ประจำปี 2562

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทอง หมู่ 1 (ตามเอกสารแนบ)

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนุนสอง หมู่ 2 (ตามเอกสารแนบ)

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหนสอง หมู่ 3  (ตามเอกสารแนบ)

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหนสอง หมู่ 3 (ตามเอกสารแนบ)

5.ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านน้ำพุ หมู่ 4 (ตามเอกสารแนบ)

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำงโมง หมู่ 5 (ตามเอกสารแนบ )

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเป็ด หมู่ 6  (ตามเอกสารแนบ )

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนุนสาม หมู่ 7 (ตามเอกสารแนบ )