นายสุเมธ   สถาณุพันธ์
ปลัด อบต.ผาตอ
โทร.081-9951257นางพิมพ์ประไพ   จันฟุ่น
รองปลัด อบต.ผาตอ
โทร.092-5365932 

 
     


นายสมควร  ปรมปัญญาวรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.091-8796292

นางนุชรีพร  ปัญญาวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-9980522 

นายเฉลิมรัฐ   มุขเพชร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 โทร.098-7696599   

ส.ต.ต.หญิงนวรัตน์   ตนะทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-5561466