องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 
 


นายสุเมธ   สถาณุพันธ์
ปลัด อบต.ผาตอ
โทร.081-9951257นางพิมพ์ประไพ   จันฟุ่น
รองปลัด อบต.ผาตอ
โทร.092-5365932 

 
     


นายสมควร  ปรมปัญญาวรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.091-8796292

นางเดือนเพ็ญ  นำวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.085-7079396 

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง    
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 โทร.    

ส.ต.ต.หญิงนวรัตน์   ตนะทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-5561466   

       
       

 

                                                          

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.