นายเฉลิมรัฐ   มุขเพชร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


นางกุศล   โสดก
ครู คศ.2

                           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนหาหนุน 2


นางทิฆัมพร กิตินัน
ครู คศ.2

                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหน 2


นางกัลยรัตน์ ทายะ
ครู คศ.2

          ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเป็ด

 

 

 

 

-ว่าง-
ครู 

                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเป็ด

 

 

 

 

-ว่าง-
ครู 

                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเป็ด


นางสิราวรรณ  พุฒหมื่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางรุ้งเพชร วรรณญาพร
ครู ค.ศ.1


นางอำนวย ทาเป๊ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมาลัย   แซ่ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 


นางสาวจิราพร   กันยะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายเริงชัย  เนตรวีระ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ