องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

 


นายเฉลิมรัฐ   มุขเพชร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางกุศล   โสดก
ครู คศ.1

นางทิฆัมพร กิตินัน
ครู คศ.1

นางกัลยรัตน์ ทายะ
ครู คศ.1

นางสาววันทนีย์ แสนศิริแก้ว
ครู คศ.1

นางพรทิพย์   เทพกัน
ครู คศ.1

นางสิราวรรณ  พุฒหมื่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางรุ้งเพชร วรรณญาพร
ครูผู้ช่วย

นางอำนวย ทาเป๊ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมาลัย   แซ่ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวอังคณา  แสงประเสริฐ

ผู้ดูแลเด็ก

 

 

นายเริงชัย  เนตรวีระ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 

 

 

 

 
นายสมควร ปรมปัญญาวกรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
นายเทียนชัย คำมงคล
นายช่างโยธา
 
   
นายสมคิด จิณะไชย
ผู้ช่วยช่างโยธา
 

 

นางสาวสุชาวดี   กันยะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 
 ว่าที่ ร.ต.อรรถสิทธิ์   ไชยสีติ๊บ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
 

นางพิมพ์ประไพ จันฟุ่น
รองปลัด อบต.ผาตอ

ส.ต.ต.หญิงนวรัตน์ ตนะทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด

 นางอรอรงค์  ขันแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 น.ส.กาญจนา เดชณรงค์
นักจัดการงานทั่วไป

นางกาญจนา   คำจันต๊ะ
นักพัฒนาชุมชน

 สิบเอกสรรพวุธ ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นายศรีรัตน์   ใบยา
พนักงานสูบน้ำ

 นางสายสมร มหายศนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายรุ่ง   ไชยสลี
พนักงานขับรถ

 นายดำรงค์   ลำน้อย
พนักงานดับเพลิง

 นางลำดวน   นิลแก้ว
ภารโรง

นางจารุณี   ไชยคำ
แม่บ้าน
 

 

นายประเสริฐ  วงค์สาร

พนักงานขับรถ 

 
     

 

 

 

นางนุชจรีพร  ปัญญาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางพัชรินทร์   ไชยชนะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

นางกวินทิพย์  ปัญญาโพธิกุล
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นางขวัญจิตร  ฑีฆาวงศ์
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวชลลดาวัลย์   เนตรวีระ
ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้


นายศักดิ์ชัย    สุทธะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ
 
     
  1
นายศรีไทย   ใบยา
ประธานสภา อบต.ผาตอ 
 
1
นายบุญยิ่ง   ทานัน
รองประธานสภา อบต.ผาตอ   
1
ว่าที่ ร.ต.อรรถสิทธิ์  ไชยสีติ๊บ
เลขานุการ สภา อบต.ผาตอ
1
นายทอง   ไชยคำ
สมาชิก อบต. ม.1  
 1
นายมนูญ   รักษา
สมาชิก อบต.ม.1  
 1
นายมนัส   เนตรวีระ
สมาชิก อบต.ม.2  
1
นายนัฐพงษ์   มีบุญ
สมาชิก อบต.ม.3  
1
นายแสงสุรีย์  สีท้าว
สมาชิก อบต.ม.4
1
นายอิ่นคำ  มีบุญ
สมาชิก อบต.ม.4 
1
นายพนม  หน่อท้าว
สมาชิก อบต.ม.5 
1
นายชูชาติ   ขอคำ
สมาชิก อบต.ม.5
1
นายปราโมทย์  ว่างพิทักษ์
สมาชิก อบต.ม.6 
1
นายภานุวัฒน์  สกุลณัฐ
สมาชิก อบต.ม.6 
1
นายบุญลือ  แปงเขียว
สมาชิก อบต.ม.7 
1
นายทุูล  ใบยา
สมาชิก อบต.ม.7
 
     
     

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.