นายสมควร ปรมปัญญาวกรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 


นายเทียนชัย คำมงคล
นายช่างโยธา

 


นายสมคิด จิณะไชย
ผู้ช่วยช่างโยธา

 


นางสาวสุชาวดี   กันยะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ