นายสมควร ปรมปัญญาวกรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 


นายเทียนชัย คำมงคล
นักจัดการงานช่าง

 


นายสมคิด จิณะไชย
ผู้ช่วยช่างโยธา

 

                   นายสิทธิชัย   ทานัน

                 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวสุชาวดี   กันยะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ