องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 
 


นายสุเมธ   สถาณุพันธ์
ปลัด อบต.ผาตอ
โทร.081-9951257นางพิมพ์ประไพ   จันฟุ่น
รองปลัด อบต.ผาตอ
โทร.092-5365932 

 
     


นายสมควร  ปรมปัญญาวรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.091-8796292

นางนุชรีพร  ปัญญาวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-9980522 

นายเฉลิมรัฐ   มุขเพชร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 โทร.098-7696599   

ส.ต.ต.หญิงนวรัตน์   ตนะทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-5561466   

       
       

 

                                                          

 

 
นายเฉลิมรัฐ   มุขเพชร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


นางกุศล   โสดก
ครู คศ.2

                           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนหาหนุน 2


นางทิฆัมพร กิตินัน
ครู คศ.2

                  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหน 2


นางกัลยรัตน์ ทายะ
ครู คศ.2

          ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเป็ด

 

 

 

 

-ว่าง-
ครู 

                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเป็ด

 

 

 

 

-ว่าง-
ครู 

                    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเป็ด


นางสิราวรรณ  พุฒหมื่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางรุ้งเพชร วรรณญาพร
ครู ค.ศ.1


นางอำนวย ทาเป๊ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมาลัย   แซ่ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 


นางสาวจิราพร   กันยะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายเริงชัย  เนตรวีระ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 

 

 

 

 


นายสมควร ปรมปัญญาวกรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 


นายเทียนชัย คำมงคล
นักจัดการงานช่าง

 


นายสมคิด จิณะไชย
ผู้ช่วยช่างโยธา

 

                   นายสิทธิชัย   ทานัน

                 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวสุชาวดี   กันยะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.