นางนุชจรีพร  ปัญญาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-

นักวิชาการเงินและบัญชี


นางกวินทิพย์  ปัญญาโพธิกุล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางขวัญจิตร  ฑีฆาวงศ์
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวชลลดาวัลย์   เนตรวีระ
ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวรสรินทร์  คำเขื่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวลัดดาวัลย์  ไม้กร่าง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี