องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 


นางนุชจรีพร  ปัญญาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-

นักวิชาการเงินและบัญชี


นางกวินทิพย์  ปัญญาโพธิกุล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางขวัญจิตร  ฑีฆาวงศ์
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวชลลดาวัลย์   เนตรวีระ
ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวรสรินทร์  คำเขื่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวลัดดาวัลย์  ไม้กร่าง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

     

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.