ส.ต.ต.หญิงนวรัตน์   ตนะทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    
นางอรอนงค์   ขันแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 นางสาวกาญจนา  เดชณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกาญจนา   เตชนันท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ส.อ.สรรพวุธ   ณ ลำปาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 
 จ.อ.พงศกร  วงศ์ใจ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

 

            นายศรีรัตน์   ใบยา

                        พนักงานสูบน้ำ
นายศรีรัตน์   ใบยา
พนักงานสูบน้ำ


นางลำดวน   นิลแก้ว
ภารโรง


นางจารุณี   ไชยคำ
แม่บ้าน


นายประเสริฐ  วงค์สาร
พนักงานขับรถ 

 

 

 

              นายภูรินทร์  ทานัน

              เจ้าพนักงานดับเพลิง