3

นายวีระชน  ยอดสาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ


นางพิมพ์ประไพ จันฟุ่น
รองปลัด อบต.ผาตอ


ส.ต.ต.หญิงนวรัตน์ ตนะทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอรอรงค์  ขันแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


น.ส.กาญจนา เดชณรงค์
นักทรัพยกรบุคคล


นางกาญจนา   คำจันต๊ะ
นักพัฒนาชุมชน


 สิบเอกสรรพวุธ ณ ลำปาง
นักจัดการงานทั่วไป

จ.อ.พงศกร  วงศ์ใจ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายรุ่ง   ไชยสลี
พนักงานขับรถ


นายศรีรัตน์   ใบยา
พนักงานสูบน้ำ


นางลำดวน   นิลแก้ว
ภารโรง


นางจารุณี   ไชยคำ
แม่บ้าน


นายประเสริฐ  วงค์สาร
พนักงานขับรถ 

 

 

นายภูรินทร์   ทานัน
เจ้าพนักงานดับเพลิง