ว่าที่ ร.ต.อรรถสิทธิ์   ไชยสีติ๊บ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
 

นางพิมพ์ประไพ จันฟุ่น
รองปลัด อบต.ผาตอ

ส.ต.ต.หญิงนวรัตน์ ตนะทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางอรอรงค์  ขันแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 น.ส.กาญจนา เดชณรงค์
นักทรัพยกรบุคคล

นางกาญจนา   คำจันต๊ะ
นักพัฒนาชุมชน

 สิบเอกสรรพวุธ ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นายศรีรัตน์   ใบยา
พนักงานสูบน้ำ

 นางสายสมร มหายศนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายรุ่ง   ไชยสลี
พนักงานขับรถ

 นายดำรงค์   ลำน้อย
พนักงานดับเพลิง

 นางลำดวน   นิลแก้ว
ภารโรง

นางจารุณี   ไชยคำ
แม่บ้าน

 

นายประเสริฐ  วงค์สาร

พนักงานขับรถ