องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 


นายสมควร ปรมปัญญาวกรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 


นายเทียนชัย คำมงคล
นายช่างโยธา

 


นายสมคิด จิณะไชย
ผู้ช่วยช่างโยธา

 

          

         นายสิทธิชัย   ทานัน

           ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวสุชาวดี   กันยะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

 

 
นายเฉลิมรัฐ   มุขเพชร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


นางกุศล   โสดก
ครู คศ.1


นางทิฆัมพร กิตินัน
ครู คศ.1


นางกัลยรัตน์ ทายะ
ครู คศ.1


นางสาววันทนีย์ แสนศิริแก้ว
ครู คศ.1


นางพรทิพย์   เทพกัน
ครู คศ.1


นางสิราวรรณ  พุฒหมื่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางรุ้งเพชร วรรณญาพร
ครูผู้ช่วย


นางอำนวย ทาเป๊ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมาลัย   แซ่ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางสาวอังคณา  แสงประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก


นายเริงชัย  เนตรวีระ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 

 

 

 

 


นางนุชจรีพร  ปัญญาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 


นางพัชรินทร์   ไชยชนะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางกวินทิพย์  ปัญญาโพธิกุล
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นางขวัญจิตร  ฑีฆาวงศ์
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวชลลดาวัลย์   เนตรวีระ
ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้


นายศักดิ์ชัย    สุทธะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ

นางสาวลัดดาวัลย์  ไม้กร่าง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

     

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.