องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

 

ส.ต.ต.หญิงนวรัตน์   ตนะทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    
นางอรอนงค์   ขันแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


 นางสาวกาญจนา  เดชณรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางกาญจนา   เตชนันท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ส.อ.สรรพวุธ   ณ ลำปาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 
 จ.อ.พงศกร  วงศ์ใจ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

 

            นายศรีรัตน์   ใบยา

                    พนักงานสูบน้ำ
นายศรีรัตน์   ใบยา
พนักงานสูบน้ำ

 

 

 

 

 


-ว่าง-
ภารโรง


นางจารุณี   ไชยคำ
แม่บ้าน


นายประเสริฐ  วงค์สาร
พนักงานขับรถ 

 

 

 

              นายภูรินทร์  ทานัน

              เจ้าพนักงานดับเพลิง

 

   

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.