องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

3

 นายวีระชน  ยอดสาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ

 

นางพิมพ์ประไพ จันฟุ่น
รองปลัด อบต.ผาตอ

ส.ต.ต.หญิงนวรัตน์ ตนะทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางอรอรงค์  ขันแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 น.ส.กาญจนา เดชณรงค์
นักทรัพยกรบุคคล

นางกาญจนา   คำจันต๊ะ
นักพัฒนาชุมชน

 สิบเอกสรรพวุธ ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นายศรีรัตน์   ใบยา
พนักงานสูบน้ำ

 นางสายสมร มหายศนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายรุ่ง   ไชยสลี
พนักงานขับรถ

 นายดำรงค์   ลำน้อย
พนักงานดับเพลิง

 นางลำดวน   นิลแก้ว
ภารโรง

นางจารุณี   ไชยคำ
แม่บ้าน

 

นายประเสริฐ  วงค์สาร

พนักงานขับรถ 

 
     

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.