1
นายศรีไทย   ใบยา
ประธานสภา อบต.ผาตอ 

1
นายบุญยิ่ง   ทานัน
รองประธานสภา อบต.ผาตอ   

 

1
นายทอง   ไชยคำ
สมาชิก อบต. ม.1/เลขาสภา อบต.

1
นายมนูญ   รักษา
สมาชิก อบต.ม.1  

1
นายมนัส   เนตรวีระ
สมาชิก อบต.ม.2  

1
นายนัฐพงษ์   มีบุญ
สมาชิก อบต.ม.3  

1
นายแสงสุรีย์  สีท้าว
สมาชิก อบต.ม.4

1
นายอิ่นคำ  มีบุญ
สมาชิก อบต.ม.4 

1
นายพนม  หน่อท้าว
สมาชิก อบต.ม.5 

 

 

 


-ว่าง-
สมาชิก อบต.ม.5

1
นายปราโมทย์  ว่างพิทักษ์
สมาชิก อบต.ม.6 

1
นายภานุวัฒน์  สกุลณัฐ
สมาชิก อบต.ม.6 

1
นายบุญลือ  แปงเขียว
สมาชิก อบต.ม.7 


นายทุูล  ใบยา
สมาชิก อบต.ม.7