องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

  1
นายศรีไทย   ใบยา
ประธานสภา อบต.ผาตอ 
 
1
นายบุญยิ่ง   ทานัน
รองประธานสภา อบต.ผาตอ   
1
ว่าที่ ร.ต.อรรถสิทธิ์  ไชยสีติ๊บ
เลขานุการ สภา อบต.ผาตอ
1
นายทอง   ไชยคำ
สมาชิก อบต. ม.1  
 1
นายมนูญ   รักษา
สมาชิก อบต.ม.1  
 1
นายมนัส   เนตรวีระ
สมาชิก อบต.ม.2  
1
นายนัฐพงษ์   มีบุญ
สมาชิก อบต.ม.3  
1
นายแสงสุรีย์  สีท้าว
สมาชิก อบต.ม.4
1
นายอิ่นคำ  มีบุญ
สมาชิก อบต.ม.4 
1
นายพนม  หน่อท้าว
สมาชิก อบต.ม.5 
1
นายชูชาติ   ขอคำ
สมาชิก อบต.ม.5
1
นายปราโมทย์  ว่างพิทักษ์
สมาชิก อบต.ม.6 
1
นายภานุวัฒน์  สกุลณัฐ
สมาชิก อบต.ม.6 
1
นายบุญลือ  แปงเขียว
สมาชิก อบต.ม.7 
1
นายทุูล  ใบยา
สมาชิก อบต.ม.7
 
     
     

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.