1
นางจันทร์เพ็ญ  อะทะ
  นายก อบต.ผาตอ

 โทร.0872074726

 

2
นายนิรันทร์   วงศ์สาร
รองนายก
 โทร.088-4096760


นายเดช  ไชยสลี
รองนายก
โทร.088-4048573


นายวุฒิชัย   ใบยา
เลขานุการ
 โทร.095-6347257

1. วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

2. คำแถลงนโยบาย