1
นางจันทร์เพ็ญ  อะทะ
นายก อบต.ผาตอ

 

2
นายนิรันทร์   วงศ์สาร
รองนายก 


นายเดช  ไชยสลี
รองนายก


นายวุฒิชัย   ใบยา
เลขานุการ 

1. วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

                                                                            2. คำแถลงนโยบาย