องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

  1

นางอรษา ทิปกะ
หัวหน้าส่วนการคลัง

 
1

นางพัชรินทร์   ไชยชนะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 1

นางสาวลัดดาวัลย์   ยศหล้า
นักวิชาการการเงินและบัญชี

1

นางกวินทิพย์ ปัญญาโพธิกุล
นักวิชาการพัสดุ

1

นางสาวกัญญาภัค   เนตรวีระ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

1
นายศักดิ์ชัย    สุทธะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ
 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ 39 ม.3 ถนนท่าวังผา-เชียงคำ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140  โทร.054-718972 โทรสาร.054-718972 ต่อ 17 
อีเมลล์: phatorlocal_393@hotmail.com  

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.